Arverett

Arverett
Når en person bortfaller medfører det ofte flere spørsmål og problem vedrørende hvordan avdødes verdier og eiendeler skal fordeles. For de etterlatte kan det by på utfordringer å vite hvordan en fordeling skal og bør skje. Hos advokatconsult kan du som etterlatt i en arvesak få juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med tvisteløsning innenfor alle områder av arveretten.

Testament
Et testament er det som i juridiske termer ofte kalles dødsdisposisjon, og må oppfylle visse formkrav for å kunne ansees som en gyldig disposisjon. Vi kan bistå med opprettelse og tolking av testamenter, samt påta oppgaven som testamentsfullbyrder i et arveskifte. Vi kan bistå i opprettelsen av alminnellige testament, felles testament, gjensidige testament og arvepakter. Vår kompetanse innen vergemål gjør at vi også kan bistå med opprettelse av fremtidsfullmakt dersom det skulle være nødvendig.

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som kan gis til en eller flere personer, og betyr at den personen som innehar fullmakten kan handle på vegne av fullmaktsgiveren i fremtiden, når giveren har blitt ute av stand til å ivareta sine interesser selv. Eksempelvis dersom en person skulle lide av demens i fremtiden. En slik fullmakt kan omfatte alle, eller deler av, en persons økonomiske og personlige forhold.

Dødsbo
Advokatconsult kan bistå med gjennomføring av skifte, både private og offentlige skifter av dødsbo, samt sammensatte skifter mellom gjenlevende ektefelle og avdødes livsarvinger.

Uskiftet bo
Ofte reises spørsmålet om gjenlevende etter avdøde skal fortsette å bo i hjemmet, eller om det skal foretas et fullstendig arveskifte etter avdøde. I de tilfeller hvor gjenlevende fortsetter å kontrollere sine egne og avdødes formue og eiendom kalles dette å sitte i uskiftet bo. I slike tilfeller vil skiftet etter avdøde først gjennomføres når gjenlevende faller fra. Dersom avdøde har særkullsbarn kan en slik situasjon bli vanskelig for både arvinger og gjenlevende. Arveloven inneholder flere regler knyttet til gjenlevendes rett til å sitte i uskiftet bo. I mange tilfeller vil det være lurt å forhøre seg med en advokat før man foretar valg knyttet til gjenlevendes mulighet til å ta over boet uskiftet.

En problemstilling særkullsbarn ofte står overfor er om gjenlevende i sine gjenværende år vil bruke opp de verdier som tilhørte avdøde. I de tilfeller hvor det reises spørsmål knyttet til gjenlevendes rett til å sitte i uskiftet bo, hvor avdøde har særkullsbarn er det viktig å ha en god dialog mellom partene, og at det gjennomføres gode avtaler i mellom partene.

Hva Kan Vi Hjelpe Med?

Kontakt Info
Kontaktskjema