Barnevern

Barnevern
Barnevernssaker kan ofte være en stor påkjenning, og en stor utfordring for foreldre. Det er i slike saker viktig at man kan støtte seg til en advokat med erfaring fra lignende saker. Hos Advokatconsult har vi bred erfaring fra de fleste problemstillinger som foreldre kan stå overfor knyttet til barnevernsrettslige spørsmål. Vi kan bistå i alle deler av en prosess hvor barnevernet er involvert i ditt liv. Våre advokater har lang erfaring fra rettsmøter i både Fylkesnemd og domstol, og vi tilstreber alltid å komme til gode løsninger for våre klienter. Av erfaring vil vi anbefale at kontakt med advokat opprettes så tidlig i en prosess som mulig slik, helst allerede når det åpnes undersøkelsessak av barnevernet.

Undersøkelsessaker
Når barnevernet mottar en bekymringsmelding vil de i løpet av en ukes tid avgjøre om forholdet skal undersøkes nærmere, eller om saken skal henlegges. Dersom barnevernet kommer til at det skal gjennomføres en undersøkelse har de en frist til å gjennomføre slik undersøkelsesprosess innen tre måneder. Etter slik undersøkelse er konkludert må barnevernet fatte vedtak i saken. Det kan vedtas at saken henlegges, at det innføres hjelpetiltak, eller i verste fall at det skal anlegges sak om omsorgsovertakelse for Fylkesnemda.

Omsorgsovertakelse
Omsorgsovertakelse er når barnets foreldre blir fratatt den daglige omsorgen for barnet. Det vil da være barnevernet som har den daglige omsorgen for barnet etter loven, men barnet plasseres i et fosterhjem eller en institusjon. I noen tilfeller vil barnet flyttes med tvangsmidler fra det offentlige dersom foreldrene motsetter seg overføringen.

Det medfører at det er barnevernet som er ansvarlig for barnets oppvekst og oppfølging rent juridisk, selv om ansvaret er gitt til fosterforeldre eller institusjonen hvor barnet er. I slike tilfeller vil de biologiske foreldrene fortsatt ha mulighet til å være med på avgjørelser som ligger inn under foreldreansvaret etter loven, så fremt de fortsatt innehar dette ansvaret juridisk sett.

Om en ser bort i fra tvangsadopsjon vil en omsorgsovertakelse være det mest inngripende tvangsmiddel som kan gjennomføres fra det offentlige i barnevernssaker. I slike saker skal barnevernet dokumentere og sannsynliggjøre omfattende omsorgssvikt hos foreldrene, og hensynet til barnets beste må tilsi at en omsorgsovertakelse er det beste alternativet i den konkrete saken.

I saker hvor som omhandler omsorgsovertakelse mot foreldrenes vilje skal det oppnevnes advokat for foreldrene på det offentliges regning gjennom ordningen for fri rettshjelp.

Akuttplassering
En akuttplassering er når barnevernet finner foreldrenes omsorg for å være så mangelfull at det er direkte skadelig for barnet å bli i sin nåværende omsorgssituasjon lenger. De vil da fatte et akuttvedtak på stedet, og foreldrene fratas omsorgen umiddelbart. det kan medføre at barnevernet tar barnet ut av skole eller barnehage, og plasseres i beredskapshjem uten at foreldrene blir gjort oppmerksom på dette i forkant.

I slike saker skal Fylkesnemda fatte avgjørelse innen en uke etter foreldrene har påklaget vedtaket. I slike tilfeller er det svært viktig at foreldre kontakter en advokat så snart de er gjort oppmerksom på akuttvedtaket.

Tilbakeføring
I saker hvor omsorgen er overtatt av barnevernet etter en rettskraftig avgjørelse har foreldre en rett til å søke om tilbakeføring i ettertid av omsorgsovertakelsen. I saker tilknyttet barn og foreldre er det biologiske prinsipp et viktig moment, som betyr at det beste for barnet som oftest vil være mest mulig kontakt med sine biologiske foreldre og at det skal tilstrebes at barnet får vokse opp med sine foreldre dersom foreldrene kan gi tilstrekkelig omsorg.

Fylkesnemda kan oppheve et tidligere vedtak om omsorgsovertakelse så fremt vilkåret om at foreldrene er i en slik situasjon at barnet kan gis tilstrekkelig omsorg er oppfylt. Unntaket til dette er i de tilfeller hvor barnet har fått «slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet», jf. barnevernloven § 4-21. Slike vurderinger skal alltid foretas basert på den konkrete situasjonen knyttet til det enkelte barnet.

Samvær
Som nevnt fastslår det biologiske prinsipp at det skal være så mye kontakt mellom barnet og dets biologiske foreldre som mulig i den enkelte situasjon. Barnet og dets foreldre har begge en rett til å ha samvær med hverandre. I barnevernssaker hvor omsorgen overføres til barnevernet skal det også fastsettes et minsteomfang av samvær mellom barnet og foreldrene. Fylkesnemda eller domstolen kan i noen tilfeller bestemme at det ikke skal være samvær dersom det ansees for å være til det beste for barnet.

Advokatbistand
Dersom du er involvert i en sak med barnevernet bør du kontakte en advokat så tidlig i prosessen som mulig. Advokatconsult har bred erfaring fra alle typer saker tilknyttet barnevernet og vi vil bistå deg gjennom støtte, fremme dine rettigheter, samt forhindre maktmisbruk fra myndighetene. Dersom du finner deg i en slik sak ønsker vi at du tar kontakt med vårt kontor.

Hva Kan Vi Hjelpe Med?

Kontakt Info
Kontaktskjema