Eiendomsrett

Eiendomsrett
Eier du, leier du, eller er du i en prosess hvor du skal kjøpe eller arve eiendom, kan du komme ut for en rekke rettslige problemstillinger, blant annet mot andre grunneiere og rettighetshavere, utleiere/leietakere, naboer og offentlige myndigheter. En advokat kan i disse tilfellene hjelpe deg med å fastslå dine rettigheter, slik at du unngår økonomiske tap og sikrer deg mot at det oppstår fremtidige konflikter.

Vi bistår med rådgivning og tvisteløsning knyttet til fast eiendom, herunder blant annet i byggesaker, saker om fradeling/seksjonering, husleie, nybygg, jordskifte, tomtefeste, ekspropriasjon og reklamasjonssaker ved kjøp og salg av eiendom. Har du oppdaget et feil eller en mangel på boligen du nettopp kjøpte? Eller er overdragelsen forsinket? Andre ganger kan grensedragningen være vanskelig.

Det kan være lurt å ta kontakt med advokat tidlig i tvisteprosessen for å få en oversikt over saken, dine rettigheter og råd med hensyn til den videre prosessen. En minnelig løsning kan i mange saker være hensiktsmessig for begge parter, men i de tilfeller hvor dette ikke er ønskelig eller lar seg gjennomføre, kan vi føre saken din for domstolen.

Bistand fra advokat
En eier eller rettighetshaver har også som oftest en tilhørende forsikring, eksempelvis innboforsikring eller boligkjøperforsikring, som inneholder rettshjelpdekning. En alminnelig rettshjelpsforsikring innebærer at en privatperson kan få dekket utgifter til advokatbistand i saken inntil et fastsatt beløp, mot at det betales en egenandel.

Rettshjelpsdekningen tilsvarer vanligvis et beløp oppad begrenset til 100.000 kr, eller til tvistesummens størrelse dersom denne er lavere. Et forsikringsselskap vil da stå for 80% av dine advokatkostnader. For boligkjøperforsikringer tilsvarer dekningen ofte opp mot 1.000.000 kr. Det vil for begge ovennevnte forsikringstyper være et krav fra selskapets side at du som klient betaler inn en egenandel som tilsvarer ca 4000 kr – 6000 kr.  I tilfeller hvor forsikringsselskapet dekker 80% av advokatkostnadene vil egenandelen som oftest være 4000 kr + 20%.

Har du en eiendomssak og ønsker en vurdering av saken, kan du kontakte oss for en uforpliktende samtale. Det samme gjelder dersom du har spørsmål vedrørende om du har krav på å få advokatbistand dekket.

Hva Kan Vi Hjelpe Med?

Kontakt Info
Kontaktskjema