Erstatningsrett

Erstatningsrett
En person som er påført en skade gjennom en ulykke, eller som følge av en annens uaktsomhet, vil ofte kunne kreve erstatning. Det kan være tap en påføres i arbeid, i trafikken, som følge av medisinsk feilbehandling eller lignende. I slike tilfeller vil en vanligvis ha krav på erstatning. Dersom noen blir påført en personskade som følge av en annens uaktsomme handling kan det også rkeves erstatning direkte fra den personen som har utført den uaktsomme handling, eller eventuelt dennes forsikringsselskap. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å fremme krav om erstatning for såkalte ikke-økonomiske tap som for eksempel oppreisning eller erstatning for æreskrenkelser.

Personskade
En personskade fra et erstatningsperspektiv er en fysisk eller psykisk skade som er påført en person. Som personskade regnes ikke skader som oppstår uten ytre påvirkning. Typiske personskader oppstår i trafikken, i arbeidssituasjon, eller gjennom feil behandling fra det offentlige, men kan også utledes fra andre situasjoner i en persons liv.

Personer som er påført en personskade vil ofte kunne kreve sine økonomiske tap dekket, herunder tapt inntekt, utgifter til behandling, reisekostnader ifm behandling, andre ekstrautgifter, og eventuelt fremtidig inntekt. Dersom skaden fører til en varig medisinsk invaliditet som regnes for å være betydelig vil en også kunne ha krav på menerstatning, som er erstatning for tapt livsutfoldelse.

En person som har krav på erstatning vil som en følge av dette også ha krav på å få dekket nødvendige og rimelige utgifter til advokatbistand. For øvrig kan ofte slike utgifter også dekkes under en persons forsikringsavtaler, eller gjennom ordningen for fri rettshjelp

Trafikkskadeerstatning
Personskader som oppstår som følge av hendelser i trafikken utløser ofte et erstatningskrav. En skadelidt person vil kunne fremme slikt krav til det ansvarlige forsikringsselskap, og det er ofte av mindre viktig karakter om skaden skyldes en selv, andre, eller ingen i det hele tatt.

Biler og andre kjøretøy er pålagt etter bilansvarsloven å ha forsikring, som dekker skader kjøretøyet påfører personer eller gjenstander. Hvis en person er påført en skade i trafikken vil alle påførte økonomiske tap og utgifter, også fremtidige, samt menerstatning kunne dekkes av det ansvarlige forsikringsselskap. Dersom en person mot formodning blir påført en skade av et kjøretøy som ikke er forsikret, vil den skadelidte kunne søke erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen.

Vanligvis dekkes en persons utgifter til advokat som en egen utgift under erstatningsutmålingen fra forsikringsselskapet.

Yrkesskadeerstatning
Yrkesskader eller yrkessykdom er alle personskader som inntreffer under utførelsen av arbeid, med få unntak til hovedregelen.

En arbeidsgiver er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring som dekker slike skader for alle sine ansatte, og erstatning ytes etter et prinsipp om objektivt ansvar. Det vil si at det ikke er avgjørende hvem som er skyld i skaden, så lenge den inntreffer i arbeidssituasjon.

Ved yrkesskader gjelder samme erstatningsposter som nevnt ovenfor (alle påførte tap og utgifter, også fremtidige, samt menerstatning) kunne kreves dekket under yrkesskadeforsikringen. Dersom en person påføres en yrkesskade vil den også kunne gi tilleggsytelser fra Nav i forhold til hva en kunne fått av trygdeytelser dersom skaden ikke hadde inntruffet i arbeidssituasjon.

Dersom en arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring vil en arbeidstakers yrkesskade kunne dekkes av Yrkesskadeforsikringsforening (YFF).

Pasientskadeerstatning
Dersom en person er blitt påført en personskade som følge av feilbehandling ved for eksempel sykehus kan det tenkes at det oppstår et krav om erstatning fra den skadelidtes side. I slike tilfeller vil krav stilles til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), og det er mulig å få erstatning for alle påførte tap og utgifter, også fremtidige, samt menerstatning.

Bistand fra advokat
Hvis du er i en situasjon hvor du tenker du kan ha krav på erstatning for dine skader, eller økonomiske tap burde du ikke vente med å kontakte en advokat. Erstatningssaker er svært ofte kompliserte og det kan være krevende for en privatperson å finne ut av hva man har krav på, og følge opp de foreldelsesfrister som gjelder. Vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat så snart du tror at du kan ha krav på en erstatning for å få en vurdering av ditt konkrete tilfelle.

Hva Kan Vi Hjelpe Med?

Kontakt Info
Kontaktskjema