Familierett

Ekteskap
Ekteskap mellom to personer medfører plikter og konsekvenser for begge parter. Både når det skal inngås et eksteskap, og når det skal oppløses. Ofte kan det være kompliserte saker hvor økonomiske og familiære konsekvenser er meget viktige momenter for de involverte. I de tilfeller hvor situasjonen kan virke som fastlåst kan det være lurt å rådføre seg med en advokat for bistand i det økonomiske oppgjøret, både før og etter ekteskapet opphører.

Skilsmisse
Å gjennomgå en skilsmisse medfører endringer for en person. Det vil få personlige konsekvenser gjennom at to personer nå skal flytte fra hverandre. Ekteskapsloven gir føringer for hvordan gjeld og verdier skal deles i mellom ektefellene. I noen tilfeller kan det foreligge ektepakter som gir føringer for hvordan formue og gjeld skal fordeles, og i så tilfelle vil det være et moment som må tas med i den totale vurderingen. Ekteskapsloven vil i så fall være et supplement til en slik ektepakt.

Hovedreglen ved ekteskapsskifter er at ektefellenes felles formue deles likt. Unntak til felleseieregelen vil eksempelvis være dersom det foreligger en ektepakt, en gavedisposisjon, eller et testament som tilsier at deler av, eller hele boet skal være i særeie. I andre tilfeller kan det være tale om midler som ikke er gjenstand for likedeling, såkalte skjevdelingsmidler, som vil si verdier som ikke skapt i felleskap mellom ektefellene. Vilkåret for at en ektefelle skal kunne påberope seg skjevdeling av midler er at verdien av disse er i behold når skifte gjennomføres. Avslutningsvis kan en ektefelle i noen tilfeller holde de verdier og eiendeler som kun er til dennes personlige bruk utenfor delingen. Eksempelvis, erstatningsutbetalinger, pensjonsordninger, trygdeytelser eller lignende.

Fordeling av de fysiske eiendelene gjennomføres i henhold til faktisk eierskap. Det en ektefelle eier har den rett til å ta med seg ut av ekteskapet. Likevel, vil ofte verdien av disse eiendelene være gjenstand for deling dersom ektefellene har felleseie.

Det er viktig å merke seg at ektefeller fullt og helt har avtalefrihet ved et skifteoppgjør. Det vil si at alle regler i ekteskapsloven kan fravikes gjennom avtale, og det vil svært unntaksvis være mulig å omgøre en slik avtale som viser seg å være urettferdig i etterkant av oppgjøret.

Ektepakt
Hovedreglen i ekteskapsloven er som nevnt at det er felleseiereglen som er styrende for oppgjør mellom ektefeller, med mindre annet er avtalt. Slik avtale må inngås i ektepaktsform, eksempelvis dersom man nsker å ha en avtale om særeie. En ektepakt har lovfestede formkrav og det vil være hensiktmessig å få bistand fra en advokat i opprettelsen av ektepakt. Ektepakt må opprettes i nær alle tilfeller hvor ektefeller før, og underveis i ekteskapet ønsker å avtale at det skal gjøres unntak fra hovedregelen om felleseie. En ektepakt vil ofte kunne være et godt bidrag til å skape klare rammer for en deling mellom ektefellene.

Samboerskap
Samboere har juridisk sett ikke like sammensveiset økonomi som ektefeller, selv om det i praksis ofte kan være slik. Den store hovedregelen når det kommer til oppgjør mellom samboere er at den enkelte tar med seg de eiendeler og verdier som vedkomne eier på oppgjørstidspunktet ut av forholdet.

I mange tilfeller vil hovedregelen bidra til en svært skjev fordeling mellom partene som en følge av at det ofte vil være den ene som foretar større innkjøp som for eksempel bil eller eiendom i sitt navn, mens den andre gjerne tar for seg det meste av forbruksutgifter. For samboere vil det være svært hensiktsmessig å ha en samboeravtale som regulerer hvordan oppgjør skal skje dersom forholdet opphører.

For samboere vil det ofte være svært hensiktsmessig å ta kontakt med en advokat for bistand til opprettelse av slik avtale, for å sikre et rettferdig oppgjør for begge parter ved et fremtidig brudd.

Barnefordeling
Et av de vanskeligste spørsmålene ved et samlivsbrudd er hvordan omsorgsansvaret for partenes felles barn skal fordeles. I disse tilfellene er det også ofte mye følelser involvert fra begge sider, og forskjellig oppfatning av hva som vil være til det beste for barna. Ved samlivsbrudd oppstår det ofte tvist om hvor barnet skal bo fast, og hvilket omfang av samvær barnet skal ha med den forelderen det ikke bor fast hos. Det vil alltid være barneloven, og særskilt prinsippet om barnets beste som virker bestemmende i slike tilfeller.

Ofte er det stor uenighet mellom foreldrene vedrørende dette, og ofte kommer de ikke til en enighet selv. Da vil det være riktig å ta kontakt med en advokat, og la seg bistå i spørsmålet slik at man har muligheten til å få en hurtig avklaring av forholdet til barnets beste, enten gjennom avtale eller prosess for domstolene.

Juridisk bistand
I saker etter barneloven og ekteskapsloven vil det ofte være mulig å få dekket sine advokatutgifter gjennom ordningen om fri rettshjelp, så fremt man oppfyller de økonomiske vilkårene til dette. Vi bistår gjerne i å foreta en vurdering av din sak, og om du oppfyller vilkårene til fri rettshjelp.

Hva Kan Vi Hjelpe Med?

Kontakt Info
Kontaktskjema