Forsikringsrett

Forsikringsrett
Forsikringsretten omfatter rettsreglene som gjelder forsikringssektoren, herunder adgangen til å drive forsikringsvirksomhet samt regler relatert til forsikringsavtaler.

For forbrukere vil den kontraktsrettslige delen av forsikringsretten ha størst praktisk betydning, ettersom den angår forsikringsavtalen og de ulike lov- og avtalerettslige regler relatert til denne. I dagens samfunn inngås det forsikringskontrakter for et bredt utvalg risiko- og skadetyper, herunder motorvognforsikring, livsforsikring, tingsskadeforsikring, ulykkesforsikring, sykeforsikring, naturskadeforsikring, reiseforsikring, ansvarsforsikring og så videre.

Når uhellet først er ute, oppstår det gjerne spørsmål vedrørende om din forsikringsavtale innehar en forsikringsdekning som kan gi grunnlag for utbetaling. Ved forsikringsutbetalinger vil ansvar og utmåling av beløp stå sentralt. Ettersom utbetaling ofte forutsetter et erstatningsansvar, vil regler innen erstatningsretten ha betydning.

Ved en tvist angående forsikringsdekning, vil forsikringsselskapet inneha svært god ekspertise og ressurser til å ivareta sine egne interesser. Dermed kan forbrukeren – som rammes av det forsikringsrelaterte uhellet – ofte føle et behov for bistand. I slike tilfeller vil ofte advokatbistand være tjenlig, for å sikre at man får den erstatningen man har krav på etter din forsikringsavtale.

Nærmere om forsikringsavtaler
De ulike forsikringsdekningene sorteres gjerne i kategorier etter type forsikringsavtale. Overordnet skilles det mellom obligatoriske forsikringer, personlig ansvarsforsikring samt individuelle og kollektive forsikringer.

De obligatoriske forsikringsavtalene inngås for eksempel for yrkesskader og trafikkskader. At forsikringsavtalene er obligatoriske, betyr at de kan være pålagt innen bransjen man arbeider i, eventuelt at de er lovpålagte. De fleste forsikringsavtalene er imidlertid frivillige.

Dersom man har en personlig ansvarsforsikring, dekker den ulike typer skade forårsaket av egen uaktsomhet (uforsiktighet). Avtalen sørger da for å dekke ens eget erstatningsansvar som person eller bedrift. Tilsvarende vil man da normalt ha rett til erstatning fra skadevolders forsikringsselskap dersom skadevolder (uaktsomt) har forvoldt en skade.

Hva angår individuelle og kollektive forsikringsavtaler, vil de fleste ha oversikt over de forsikringsavtaler (individuelle) man selv har inngått. Erfaringsmessig er det mer utfordrende for hver enkelt å ha oversikt over hvilke kollektive forsikringsavtaler man er dekket av, og dermed kan stå i fare for å glipp av erstatning. Slike kollektive forsikringsordninger er etablert av for eksempel fagforeninger og arbeidsgiver. Når uhellet først har inntruffet, er det dermed viktig å få fullstendig oversikt over samtlige forsikringsavtaler man er dekket av, herunder å få klarhet i om man er dekket av en kollektiv forsikringsavtale.

Meldefrist ved forsikringskrav
Gyldigheten av et forsikringskrav kan være betinget av at man melder inn kravet rettidig. Dersom kravet meldes for sent i henhold til fastsatt meldefrist, vil forsikringsselskapet kunne avvise ansvar i saken. Dermed er det viktig at man melder fra til forsikringsselskapet og eventuell skadevolder så snart man blir kjent med skaden eller et øvrig forsikringstilfelle.

Bistand fra advokat
Dersom man er i en situasjon hvor man anser det mulig at man har krav på forsikring, anbefales det å kontakte advokat for en fagkyndig vurdering. Forsikringssaker og -krav kan være kompliserte og tidkrevende å vurdere, herunder også i forhold til foreldelsesfrister. Advokatconsult kan bistå deg i forhold til hvilke krav og rettigheter du har i ditt konkrete tilfelle.

Hva Kan Vi Hjelpe Med?

Kontakt Info
Kontaktskjema