Forvaltningsrett

Forvaltningsrett
Forvaltningsrett er læren om rettsregler for utøvelse av offentlig forvaltning og myndighet, og offentlig saksbehandling. Forvaltningsretten oppstiller generelle regler som gjelder for all forvaltningsvirksomhet, og fungerer som rammer for offentlige organ sin saks- og klagebehandling.

Forvaltningsloven fastslår blant annet hvem som er part i en sak og hva som er underlagt taushetsplikt. Videre stiller den krav til statlige og kommunale forvaltningsorganers veiledning, forberedelse, utredning og begrunnelse knyttet til vedtak mot enkeltpersoner eller grupper. For eksempel har kommunen under behandlingen av et vedtak, plikt til å sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig. Reglene sier også at en part som ikke har kjennskap til saken skal få forhåndsvarsel før vedtak blir fattet. Læren om myndighetsbruk er også en av flere regler som forvaltningen må forholde seg til. Etter læren er det forbud for forvaltningen å drive med usaklig forskjellsbehandling, vektlegge utenforliggende hensyn, utøve vilkår skjønn, eller fatte grovt urimelige vedtak.

Disse og mange flere regler kan fastslå hvorvidt forvaltningen har fattet et gyldig vedtak, og hvorvidt en eventuell feil kan medføre oppheving eller omgjøring av vedtaket. Vår bistand vil typisk være knyttet til spørsmålet om forvaltningen har forsømt sine plikter. Vi hjelper klienter med å overprøve forvaltningsvedtak gjennom å klage til overordnet organ eller Sivilombudsmannen. Etter at disse klagemulighetene er uttømt, kan et alternativ være å ta saken videre til retten.

Vi bistår mange klienter i saker hvor forvaltningen har forsømt sine plikter etter forvaltningsloven. Dersom du har behov for bistand knyttet til forvaltningsvedtak eller saksbehandling fra det offentlige ser vi gjerne at du kontakter oss.

Hva Kan Vi Hjelpe Med?

Kontakt Info
Kontaktskjema