Hvor mye Koster Advokat?

Her finner du en oversikt over priser og svar på relaterte spørsmål

Fri rettshjelp
Vi yter bistand innenfor en rekke saksområder hvor klienten kan ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, f.eks. utferdigelse av søknader og klager, og korrespondanse med motpart. Det omfatter også ren rådgivning fra advokat.
Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Du kan få fri rettshjelp i for eksempel familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold og i trygdesaker på klagestadiet. Det er ofte et grunnvilkår at inntekten din ikke overstiger rettshjelpslovens formue- og inntektsgrenser.

For en rekke sakstyper må klient betale en egenandel.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp blant annet i saker om barnevern og mishandling fra nærstående, eller hvis du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.Videre har den siktede i de fleste straffesaker krav på forsvarer betalt av det offentlige.
Vi gir deg veiledning i forhold til om du har krav på fri rettshjelp.

Rettshjelpdekning i forsikring
I mange tilfeller vil rettshjelp kunne bli dekket av klientens forsikringer. Dette gjelder for eksempel tvister om fast eiendom, enkelte bil – saker og personskadesaker. Klient må regelmessig betale en egenandel ved oppstart og underveis.
Vi gir deg veiledning i forhold til om du har krav på rettshjelpdekning i din forsikring.

Øvrig prisinformasjon
Våre salærer baserer seg hovedsaklig på den faktiske tiden som er medgått for å utføre det arbeidet som er avtalt.

Pris pr. time: kr 1 265 – 2 850 (eks. mva.)
Prisene kan variere sett hen til oppdragets kompleksitet og omfang.
I henhold til våre oppdragsvilkår faktureres det for hver påbegynte halvtime.

Hva Kan Vi Hjelpe Med?

Kontakt Info
Kontaktskjema