Kontraktsrett

Kontraktsrett
Store deler av forretningslivet og det private liv reguleres av avtaler og kontrakter. De fleste har eksempelvis en arbeidsavtale, inngått mange flere kjøpsavtaler, avtaler om utveksling av tjenester, eller avtaler om oppkjøp og fusjoner. Kontraktsrett er de regler som omhandler partenes rettigheter og forpliktelser under inngåelse av slike kontakter. Kontraktsrett omfatter så vel skriftlige som muntlige avtaler.

Vi bistår i alle stadier av et avtaleforhold – fra kontraktsinngåelse til håndtering av misligholdsbeføyelser og kontraktsbrudd.

Ved kontraktsinngåelse er det mange forhold som er vanskelig å forutse, og etterfølgende problemer kan ofte unngås ved å ha en god kontakt. Gode kontrakter plasserer ansvar, fordeler risiko og skaper varige samarbeid. Å ha en god kontrakt tilpasset den konkrete situasjonen er derfor nærmest en forutsetning for et vellykket samarbeid. Vi bistår med rådgivning i forbindelse med utarbeidelse og forhandling av avtaler.

Dersom konflikten allerede er et faktum, bistår vi med etterfølgende tolkning av avtaler og spørsmål om oppfyllelse av avtalerettslige forpliktelser. Typiske spørsmål er om det foreligger kontraktbrudd ved mangler, forsinkelser, eller manglende betaling. Har du eksempelvis kjøpt en bil som anses å lide av vesentlige mangler? Eller har snekkeren ikke blitt ferdig med oppdraget innen avtalt tid? Deretter oppstår spørsmål om man har krav på prisavslag, heving, retting eller en ny vare. Til slutt gjenstår spørsmålet om krav på erstatning.

Vi bistår deg med å finne en løsning på problemet, om nødvendig ved en rettslig prosess. Kontakt oss dersom du har spørsmål vedrørende kontraktsrett, kontraktsbrudd eller oppsett av kontrakt.

Bistand fra advokat
Du kan ha forsikring med tilhørende rettshjelpsdekning. En alminnelig rettshjelpsforsikring innebærer at en privatperson kan få dekket utgifter til advokatbistand i saken inntil et fastsatt beløp, mot at det betales en egenandel.

Vanligvis er dekning til rettshjelp omfattet i hus/fritidsboligforsikring, innboforsikring, bil/båtforsikring, reiseforsikring og byggeforsikring. For tingsforsikringer som hus/fritdsboligforsikringer og bil/båtforsikringer er det imidlertid kun tvister vedrørende de forsikrede eiendommene eller kjøretøyene som dekkes. Når det gjelder rettshjelp under innboforsikringen er det tvist i egenskap av å være privatperson som dekkes, eksempelvis tvist om leiekontrakt, kjøpstvister etc.

Dersom du har avtalerettslige spørsmål ser vi gjerne at du kontakter oss.

Hva Kan Vi Hjelpe Med?

Kontakt Info
Kontaktskjema