Trygderett

Trygderett
Har du fått avslag på, eller vil klage på et vedtak fra NAV? Dessverre ser vi i mange tilfeller at bistand fra advokat er nødvendig for å oppnå de ytelsene brukerne har krav på fra folketrygden. Advokatconsult er spesialister innen trygderett og har omfattende erfaring fra fagfeltet. Vi bistår til enhver tid en rekke klienter i saker mot NAV.

Ved klage eller anke over vedtak fra NAV kan vi bistå med advokathjelp på ethvert trinn av klageprosessen i NAV-systemet, og ankeprosessen for Trygderetten. Eksempelvis kan vi bistå med søknad om en bestemt type stønad, klage over et vedtak, eller bistå med en eventuell anke. Ler mer om prosessen i det følgende:

Klage på vedtak
Alle vedtak fra folketrygden (NAV) kan påklages. Dersom en person har fått avslag på en stønad eller vedkommende har fått for lite i stønad, er det anledning til å klage på vedtaket. Eksempel på vedtak som kan påklages er vedtak om dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, uføretrygd, tilbakebetalingskrav og barnetrygd.

Klagefristen varierer avhengig av hva slags vedtaket du ønsker å påklage, og denne skal fremgå avslutningsvis i vedtaket. Vanligvis er klagefristen 6 uker fra mottakelse av vedtaket. Det er viktig at fristen overholdes, slik at retten til å klage er i behold.

Klagen fremsettes for det lokale NAV kontor som har fattet vedtaket, og behandles av NAV Klageinstans. Klageinstansen kan enten si seg enig i vedtaket, eller velge å omgjøre det. Dersom en fremdeles er misfornøyd med resultatet fra NAV, kan saken ankes videre til Trygderetten.

Anke til Trygderetten
Dersom en ikke får medhold i klagen fra NAV, kan saken ankes til Trygderetten. Anken sendes til NAV Klageinstans, slik at de får anledning til å behandle saken på nytt. Hvis vedtaket ikke blir omgjort, sendes anken til behandling i Trygderetten. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Trygderetten er omtrent 6-8 måneder. Fristen for å anke er 6 uker fra den datoen man mottok melding om vedtaket fra NAV Klageinstans.

Noen vedtak fra NAV Klageinstans er imidlertid endelige og kan derfor ikke ankes inn for Trygderetten. Dette gjelder vedtak om:
–    barnebidrag
–    individstønad
–    kontantstøtte

Lagmannsretten
Hvis du ikke får medhold i Trygderetten, kan du stevne saken inn for det ordinære rettssystemet ved lagmannsretten. Dette er en omfattende prosess, og det anbefales at du henvender deg til en advokat og diskuterer saken vedrørende sannsynligheten for å vinne frem, før en slik beslutning tas. Vær også oppmerksom på at tap i lagmannsretten som hovedregel vil føre til at du må dekke både dine egne og motpartens saksomkostninger. Det kan bli betydelige summer.

Sivilombudsmannen
Hvis du mener offentlige instanser har gjort formelle feil i behandlingen av saken din, kan du også klage til Sivilombudsmannen. Mer informasjon finner du på: http://www.sivilombudsmannen.no/klage/

Bistand fra advokat
I saker som gjelder klagesaker overfor NAV, kan det gis fritt rettsråd, forutsatt at du har inntekt under den inntekts- og formuesgrense som til enhver tid gjelder. Dette er et rettshjelpstilbud som er opprettet av det offentlige for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand. Det innebærer at vedkommende slipper å betale advokatbistand, foruten om en egenandel.
Tilsvarende kan det gis fri sakførsel for anke til Trygderetten. Les mer om fri rettshjelp og fri saksførsel her. Dersom du kontakter oss kan vi raskt orientere deg om dine muligheter for fritt rettsråd og fri sakførsel, uten at dette koster deg noe.

Dersom det gis medhold i klagesaken, plikter NAV å dekke kostnadene ved bruk av advokat i saken.

Hva Kan Vi Hjelpe Med?

Kontakt Info
Kontaktskjema